Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu V licytacji

 

Dzięki Gminie Chrzanów otrzymaliśmy w ramach darowizny z Fundacji Impact z Warszawy cztery laptopy. Posłużą nam do zdalnej nauki ale też do zabawy:)

W ramach Umowy darowizny z Fundacji Impact z Warszawy Gmina Chrzanów otrzymała 60 kompletów sprzętu: laptop, router i karta SIM. Umowa zobowiązuje Gminę do nieodpłatnego przekazania sprzętu na rzecz opiekunów prawnych uczniów, którzy nie mogliby uczestniczyć w kształceniu na odległość ze względu na swój stan majątkowy. Zestawy sprzętu trafiły jako wsparcie techniczne zdalnej nauki do uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Robertowi Maciaszkowi i Pani Wiceburmistrz Jolancie Zubik za pamięć o naszym Ośrodku.

Pogodynka