Pracownik socjalny

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Pracownik socjalny w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest osobą, której podstawowym zadaniem jest praca z rodziną wychowanków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie warunków życia wychowanków w okresie przed przybyciem do placówki jak i po. Jednocześnie pracownik socjalny podejmuje działania związane z uregulowaniem sytuacji prawnej i majątkowej wychowanków, udzielanie pomocy usamodzielnianym wychowankom oraz wspieranie ich. Pracownik socjalny ściśle współpracuje z instytucjami pomocowymi, Sądami, kuratorami, sporządza niezbędne pisma. Wraz z pedagogiem corocznie przeprowadza cykl warsztatów „Pedagogizacji rodziców”. Prowadzi obowiązkową dokumentację, współpracuje z pedagogiem, psychologiem jak i wychowawcami. Zadaniem pracownika jest szeroko pojęta pomoc rodzinom wychowanków w sporządzeniu wniosków, pism, oświadczeń itd. do poszczególnych instytucji. Pracownik socjalny realizuje plan opiekuńczo-wychowawczy oraz plan pracy.

Pracownik socjalny – Joanna Żmuda