Pedagog

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do moich cudownych pracowników –mojego zastępcy, wychowawców, personelu administracyjnego i pomocniczego.

 

W sytuacji w której wszyscy znaleźliśmy się, a o której nie śniło się „fizjologom” chciałbym Wam bardzo podziękować.

 

Podziękować garstce wychowawców, którzy pozostali na swych stanowiskach (każdy z nas się boi o swoich bliskich) i pracują co najmniej niestandardowo po kilkanaście a może i kilkadziesiąt godzin więcej niż powinni. Dzięki Wam Ośrodek stał się jeszcze bardziej Domem. Domem z prawdziwego zdarzenia. Oprócz codziennej pracy wychowawczej spadł na Was obowiązek przeprowadzania lekcji – dziwnie jakoś tego więcej niż w  czasie kiedy dzieciaki chodziły do szkoły. Ponadto tej „sporej gromadzie” dzieci trzeba jeszcze tak zorganizować czas aby się nie nudziły i nie wymyślały różnych głupot. To wszystko Wam się udaje. Nie tylko dlatego, że macie odpowiednie kwalifikacje ale przede wszystkim dlatego, że macie OGROMNE SERCE.

Dziękuję również pozostałym pracownikom, którzy również nie bacząc na niebezpieczeństwa wykonują swoją pracę dzięki której dzieciaki mają co jeść, przebywają w czystych pomieszczeniach i pomimo różnych przeciwności czują się jak w domu a personel ma wszystkie zobowiązania administracyjne na czas.

 

                           - DZIĘKUJĘ-DZIĘKUJĘ- DZIĘKUJĘ- DZIĘKUJĘ- DZIĘKUJĘ- DZIĘKUJĘ- DZIĘKUJĘ-

 

 

                                                                                                                                  Dyrcio:)

 

A Wy drodzy wychowankowie doceńcie Waszych wychowawców. Myślę, że zwykłe „dziękuję” wystarczy.

ZADANIA PEDAGOGA W NASZEJ PLACÓWCE: Organizacja pracy: - analiza dokumentów nowo przyjmowanych wychowanków w celu rozpoznania ich sytuacji rodzinnej, szkolnej, prawnej; - dalsze zakładanie teczek nowo przyjętych wychowanków (dokumentacja szkolna dziecka); - udział w codziennych czynnościach wychowanków- obserwacja pracy wychowanków na grupach; - sporządzanie pism stosownych do odpowiednich instytucji. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej. Sporządzanie diagnozy psychofizycznej nowo przyjętych wychowanków. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im to funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły i placówki. Systematyczna współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka oraz jego rodziny w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych: - konsultacje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w celu potwierdzenia diagnozy; - ścisła współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie POWDiR; - współpraca z Policją; - kierowanie do specjalistów, jak również uczestnictwo w konsultacjach z dzieckiem u specjalisty; Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych placówki oraz realizacja planu pracy placówki m.in.: Udział w Posiedzeniu Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form wsparcia i pomocy dla wychowawców POWDiR. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez wychowanków: - sprawdzanie frekwencji szkolnej; - rozliczenia nieobecności; - sporządzanie miesięcznego zestawienia ocen cząstkowych wychowanków oraz godzin nieobecnych, w tym usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych; - przeciwdziałanie wagarom (rozmowy indywidualne na temat konsekwencji wagarowania, pogadanki); - współpraca z wychowawcami POWDiR danego dziecka oraz wychowawcami w szkole; - sporządzanie semestralnego i końcowo-rocznego zestawienia średnich ocen i frekwencji wychowanków. Zapisy do szkół: - umieszczanie dzieci we właściwych szkołach ; - radzenie przy wyborze odpowiedniej szkoły z uwzględnieniem możliwości dziecka oraz jego zainteresowań; Pedagogizacja rodziców: - pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uzdolnień dzieci; - ożywanie relacji na płaszczyźnie rodzic- dziecko i odwrotnie oraz wskazanie ważności w budowaniu pozytywnych relacji między nimi; - określenie form wsparcia rodziców, w tym położenie nacisku na budowanie właściwych relacji między matką- ojcem a dzieckiem; - pomoc rodzinom w rozwiązywaniu konkretnych trudności wychowawczych; - zorganizowanie cyklu warsztatów dla rodziców. Profilaktyka pedagogiczna dostosowana do potrzeb wychowanków. Prowadzenie Zajęć Specjalistycznych – Socjoterapia: prowadzenie spotkań o tematyce dostosowanej do potrzeb grupy. Pełnienie funkcji koordynatora ds. wolontariatu. Realizacja innych zadań wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora. Pedagog to też taka osoba, z którą wybieramy się w teren aby rozładować swoje napięcia ,frustracje na świeżym powietrzu i nabrać nowych sił do pracy.

Pedagog - Małgorzata Bigaj