Pedagog

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Organizacja pracy: 

 • analiza dokumentów nowo przyjmowanych wychowanków w celu rozpoznania ich sytuacji rodzinnej, szkolnej, prawnej;
 • dalsze zakładanie teczek nowo przyjętych wychowanków (dokumentacja szkolna dziecka);
 • udział w codziennych czynnościach wychowanków - obserwacja pracy wychowanków na grupach;
 • sporządzanie pism stosownych do odpowiednich instytucji; 
 • prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej;
 • sporządzanie diagnozy psychofizycznej nowo przyjętych wychowanków; 
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im to funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły i placówki; 
 • systematyczna współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka oraz jego rodziny w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych: konsultacje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu potwierdzenia diagnozy; ścisła współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie (POW 1 i POW 2); współpraca z Policją; kierowanie do specjalistów, jak również uczestnictwo w konsultacjach z dzieckiem u specjalisty;
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych placówki oraz realizacja planu pracy placówki m.in.: udział w posiedzeniu Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka;
 • organizowanie i prowadzenie różnorodnych form wsparcia i pomocy dla wychowawców POWDiR;
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez wychowanków poprzez: sprawdzanie frekwencji szkolnej; rozliczenia nieobecności; sporządzanie miesięcznego zestawienia ocen cząstkowych wychowanków oraz godzin nieobecnych, w tym usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych; przeciwdziałanie wagarom (rozmowy indywidualne na temat konsekwencji wagarowania, pogadanki); współpraca z wychowawcami w szkole; sporządzanie semestralnego i końcowo-rocznego zestawienia średnich ocen i frekwencji wychowanków.
 • zapisy do szkół: umieszczanie dzieci we właściwych szkołach; radzenie przy wyborze odpowiedniej szkoły z uwzględnieniem możliwości dziecka oraz jego zainteresowań;
 • współpraca z wychowawcami POW 1 i POW 2 danego dziecka; 
 • pedagogizacja rodziców: pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uzdolnień dzieci; ożywanie relacji na płaszczyźnie rodzic - dziecko i odwrotnie oraz wskazanie ważności w budowaniu pozytywnych relacji między nimi; określenie form wsparcia rodziców, w tym położenie nacisku na budowanie właściwych relacji między matką - ojcem a dzieckiem; pomoc rodzinom w rozwiązywaniu konkretnych trudności wychowawczych; zorganizowanie cyklu warsztatów dla rodziców;
 • profilaktyka pedagogiczna dostosowana do potrzeb wychowanków;
 • pełnienie funkcji koordynatora ds. wolontariatu;
 • realizacja innych zadań wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora.

Pedagog to też taka osoba, z którą wybieramy się w teren, aby rozładować swoje napięcia, frustracje na świeżym powietrzu i nabrać nowych sił do pracy.

Pedagog - Marta Rapacz