Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

 Dnia 10 listopada 2018 r. nasi wychowankowie uczestniczyli w turnieju tenisa stołowego...

zorganizowanym przez Trzebińskie Centrum Kultury z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Mimo, że nie udało nam się zdobyć żadnego pucharu bardzo miło spędziliśmy sobotnie przedpołudnie, grając w ping-ponga oraz poznając zasady fairplay współzawodnictwa.

pingpong
pingpong
pingpong
pingpong
pingpong
pingpong
pingpong
pingpong