Status

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA „SUPEŁEK” NA RZECZ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY.

 ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 §1

1.Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie „Supełek” na rzecz wsparcia Dziecka i Rodziny i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 

2.Stowarzyszenie działa na podstawie:

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.)

- niniejszego Statutu.

3.Stowarzyszenie posiada własną pieczęć, wzór pieczęci ustala Zarząd.

4.Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

§2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Chrzanowskiego w województwie małopolskim.

2.Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3.Stowarzyszenie może być członkiem innego stowarzyszenia, związku stowarzyszeń lub innych organizacji.

4.O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością głosów kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§3

Stowarzyszenie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Krakowie i uzyskuje osobowość prawną oraz może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu. 

§4

1.Podstawowa działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków. 

2.Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy na podstawie umowy 

o pracę lub zasadach prawem przewidzianych.

 

ROZDZIAŁ II 

 Cele i środki działania Stowarzyszenia 

 §5

Celami Stowarzyszenia jest realizacja zadań statutowych w zakresie: 

1)wspierania zadań statutowych, pozyskiwanie środków na rzecz Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie;

2)pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

3)wyrównywania szans dzieci i rodzin ze środowisk patologicznych oraz tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju;

4)umożliwienia prawidłowego funkcjonowania społecznego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym; 

5)przeciwdziałania występowaniu patologii społecznej w rodzinach;

6)działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rzecz ludności powiatu chrzanowskiego;

7)promowania wiedzy na temat profilaktyki społecznej;

8)działania i wspierania wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc dzieciom i młodzieży, 

9)udzielania szeroko pojętej pomocy psychologicznej;

10)przeciwdziałania wszelkiego rodzaju formom uzależnień, w szczególności alkoholizmowi,    narkomani i nikotynizmowi;

11)profilaktyki agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkich form

      przemocy  w rodzinie;

12)organizacji akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy.

 §6

 Stowarzyszenie realizuje cele, o jakich mowa w § 5, w szczególności poprzez: 

1)udzielanie pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

2)udzielanie pomocy osobom z rodzin patologicznych w przełamaniu barier psychicznych;

3)uaktywnienie fizyczne i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 

4)prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej;

5)prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej;

6)organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, a także wykładów;

7)współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży;

8)prowadzenie szkoleń profilaktycznych oraz edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

9)propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizowanie wyjazdów, warsztatów i prelekcji;

10)zapewnianie informacji i prowadzenie poradnictwa dla rodzin powiatu chrzanowskiego; 

11)pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;

12)wydawane książek, czasopism i broszur związanych z celami Stowarzyszenia;

13)nawiązywanie współpracy z Wolontariuszami, w tym organizowanie dla nich szkoleń;

14)ścisłą współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w zakresie pomocy społecznej/pieczy zastępczej;

15)gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia.

 §7

 Dla realizacji celu określonego w § 5 Stowarzyszenie gromadzi środki pochodzące z:

1)składek członkowskich;

2)darowizn, spadków, zapisów;

3)dotacji;

4)subwencji osób prywatnych;

5)zbiórek i imprez publicznych;

6)odsetek z kont bankowych;

7)ofiarności publicznej. 

  §8

 Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe i rzeczowe przekazywane na jego działalność statutową oraz na pokrycie kosztów obsługi Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ III 

 Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 §9

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

2.Stowarzyszenie posiada członków: 

1)zwyczajnych;

2)wspierających;

3)honorowych.

 §10

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, która złożyła pisemną deklarację członkowską i została przez Zarząd przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia, akceptując cele statutowe Stowarzyszenia.

2.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc rzeczową lub finansową i zostanie przez Zarząd przyjęta w poczet członków.

3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która poniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

4.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

5.Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 §11

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1)biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

2)uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym; 

3)zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia; 

4)korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

5)udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 §12

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1)przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2)czynnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia; 

3)regularnie opłacać składki członkowskie;

4)uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków.

 §13

1.Członek wspierający ma prawa określone w §11 pkt 3-5 Statutu oraz prawo uczestniczenia 

w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

2.Osoba prawna będąca członkiem wspierającym Stowarzyszenia działa za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie przedstawiciela. 

§14

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1)dobrowolnej rezygnacji ze Stowarzyszenia, dokonanego na piśmie skierowanym na ręce Zarządu; 

2)skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące, pomimo uprzedniego upomnienia; 

3)wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu z powodu rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Stowarzyszenia, jak też na skutek działania na szkodę Stowarzyszenia; 

4)utraty praw publicznych; 

5)utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

2.Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenia, zainteresowanym członkom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.

3.Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu. 

4.Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, a jego uchwała jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Władze Stowarzyszenia 

 §15

1.Władzami Stowarzyszenia są: 

1.Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem.

2.Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem.

3.Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją.

§16

1.Kadencja Zarządu i Komisji trwa trzy lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Uchwały w sprawie wyboru Zarządu i Komisji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2.W razie ustąpienia z Zarządu części członków w czasie trwania kadencji Zarząd może uzupełnić do swego składu brakującą ilość członków, nie więcej niż 1/3 ogółu członków Zarządu pochodzących z wyboru. 

3.Decyzje co do uzupełnienia składu Komisji w sytuacji określonej w §16 pkt 2 podejmuje Walne Zebranie. 

 §17

Walne Zebranie Członków

 1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 

2.Do podstawowych kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1)uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia; 

2)wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu; 

3)wybór Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji; 

4)podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu; 

5)uchwalenie wysokości składek członkowskich; 

6)uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz dokonywanie zmian w Statucie; 

7)podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 

8)uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 

9)rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;

10)analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia; 

  §18

 1.Walne Zebranie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2.Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze, a raz na cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze. 

3.O terminie i miejscu obrad należy zawiadomić na piśmie wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji lub na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i zasadniczo powinno obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia lub pisemnie listem poleconym, telefonicznie, faksem lub drogą mailową, co najmniej na 3 dni przed terminem Zebrania.

 §19

1.Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:

1)w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków;

2)w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych;

2.Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 4, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględniane są tylko głosy za i przeciw uchwale.

3.Uchwały w sprawie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy

w Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

4.Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.

5.Z zastrzeżeniem §16 ust. 1 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

 §20

1.W skład Zarządu wchodzą:

1)Prezes,

2)Wiceprezes,

3)Skarbnik,

4)Członek Zarządu,

5)Członek Zarządu.

2.O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie. 

3.Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

4.Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. 

 §21

Zarząd

 Do kompetencji Zarządu należy:

1)kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

2)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

3)sporządzanie rocznych sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu;

4)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

5)planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

6)dysponowanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień określonych przez Walne Zebranie;

7)zwoływanie Walnych Zebrań;

8)podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków Stowarzyszenia;

9)zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

10)rozpatrywanie spraw między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;

11)zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych w ramach wykonywania umów;

12)zawierania umów cywilno - prawnych;

13)wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu;

 §22

 1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu, uchwalany przez Walne Zebranie.

3.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 §23

Komisja Rewizyjna

1.Komisja jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.Komisja składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

3.Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposobu wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji uchwalony przez Walne Zebranie.

4.Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% członków Komisji.

 §24

Do kompetencji Komisji należy:

1)kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

2)kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;

3)kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd;

4)występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi oraz z żądaniami udzielenia przez Zarząd koniecznych wyjaśnień;

5)składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu.

 §25

1.Członkostwo w Zarządzie lub Komisji ustaje na skutek:

1)upływu kadencji, przy czym za moment upływu kadencji określonej w §16 pkt 2 uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz; 

2)ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

3)zrzeczenia się udziału w tych władzach;

4)odwołanie przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji może to nastąpić bezwzględną większością głosów.

2.W wypadku nieudzielenia członkom Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad. 

3.Na miejsce członków Zarządu lub Komisji, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największe liczby głosów.

 ROZDZIAŁ V

 Majątek Stowarzyszenia

 §26

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz z ofiarności publicznej.

2.Wszelkie środki pieniężne niezależnie od ich źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3.Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

5.Decyzje w sprawie nabywania, zdobywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

6.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli

w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 §27

 1.Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

w trybie określonym w § 19 pkt 3 i 4.

2.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

3.Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.

4.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

 ROZDZIAŁ VII

 Przepisy przejściowe

 §28

 Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 

Chrzanów, 05.06.2013 r.