Aktualności

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

AKTUALNIE STOWARZYSZENIE JEST POSTAWIONE W STAN LIKWIDACJI. 

ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 29.01.2024 R. [DATA WPŁYWU: 30.01.2024 R.] DLA STOWARZYSZENIA "SUPEŁEK" NA RZECZ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W CHRZANOWIE ZOSTAŁA OTWARTA LIKWIDACJA ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 28.12.2023 R. 

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WSKAZAŁO DWÓCH LIKWIDATORÓW, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W OSOBACH: P. M. RAPACZ, P. B. KLIMCZAK. 

Z CHWILĄ ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA I OTWARCIA JEGO LIKWIDACJI W MIEJSCE ZARZĄDU WSTĘPUJE LIKWIDATOR.