Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Dnia 21.12.2020 r. odwiedzili nasz Dom wyjątkowi goście: Pan Starosta Andrzej Uryga oraz Pan Wicestarosta Bartłomiej Gębala.

Były życzenia oraz prezenty, które w imieniu naszych wychowanków odebrała dwójka reprezentantów: Iza oraz Adrian.

Bardzo dziękujemy Panom Starostom za życzenia i upominki!

Świąteczna wizy...
Świąteczna wizy...
Świąteczna wizy...
Świąteczna wizy...

Pogodynka