Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

W tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia istnienia na ziemi chrzanowskiej POWDIR-u.

Główne uroczystości musieliśmy przełożyć na czas kiedy będziemy mogli wspólnie z Wszystkimi gośćmi cieszyć się naszym jubileuszem. Mamy nadzieję, że 22 października, kiedy to przypadnie dokładna rocznica będziemy mogli chociaż w niewielkim gronie cieszyć się i świętować naszą rocznicę.

Pierwszymi naszymi gośćmi byli: Pan Tadeusz Arkit - prezes Zarządu Wodociągów Chrzanowskich oraz Pan Szymon Wyrwik - dyrektor d.s. technicznych Wodociągów. Wodociągi Chrzanowskie ufundowały nam poidełko, które pięknie prezentuje się w holu naszej placówki, ale przede wszystkim umożliwia swobodny dostęp do wody pitnej. Aranżacja i piękna oprawa graficzna poidełka to zasługa naszej Pani Halinki - plastyczki ośrodka.

Dziękujemy bardzo wszystkim pracownikom Wodociągów Chrzanowskich za pamięć i ten piękny prezent.

Poidełko
Poidełko
Poidełko
Poidełko
Poidełko
Poidełko
Poidełko
Poidełko
Poidełko
Poidełko
Poidełko

Pogodynka