Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Tegoroczna Konferencja - Święto Domu upływała pod hasłem "Nasz dom - nasze bezpieczeństwo". 

W ubiegłym rok Ośrodek nie mógł w pełni świętować swojej X-letniej rocznicy ze względu na pandemię koronawirusa i liczne obostrzenia. Inaczej już było w tym roku. Na swój jubileusz mogliśmy zaprosić Gości z zewnątrz, zaprezentować taneczne oraz wokalne umiejętności dzieci i wychowawców. Nie mogło zabraknąć także krótkiej prelekcji w temacie Konferencji, dzięki której nasi Goście mogli zapoznać się z problemami, jakie dotykały nas w ostatnich dwóch latach, spowodowane epidemią SARS-CoV-2, nauką zdalną i zamknięciem społecznym. Pani Dyrektor Katarzyna Smolińska złożyła wszystkim przyjaciołom Ośrodka podziękowania za wsparcie w trudnym okresie. Nie mogło zabraknąć także tortu urodzinowego w kształcie budynku oraz poczęstunku dla wszystkich zgromadzonych. Całość uroczystości wieńczyła humorystyczna prezentacja przedstawiające sylwetki podopiecznych od początku istnienia Ośrodka. Dziękujemy wszystkim za przybycie, mamy nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć się także za rok!