Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”.

Taki gest, ma znaczenie! 

Nasi podopieczni uczą się tego, iż nie firma świadczy o człowieku i o tym, jaki jest. Oryginalny nie zawsze znaczy lepszy. Jednak czasem trafi się okazja, że do użytku własnego dzieci dostaną coś z "wyższej" półki. Wówczas wzrasta ich samoocena, czują się dowartościowani i wyróżnieni. Najczęściej ze względu na jakąś okazję. Tym razem takiej okazji nie było. Żadnej okazji nie było. Olbrzymi gest serca i chęć obdarowania wychowanków - taki zamysł i cel przyświecał Panu Zbigniewowi Parczeńskiemu. Dyrekcja, pracownicy i przede wszystkim dzieci, serdecznie dziękują za przekazane markowe obuwie sportowe! Oby wychodziły w nich dziesiątki kilometrów.