Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

 Wystawa z pokazami naukowymi wyruszyła do małopolskich szkół ale trafiła też do naszego domu.

To pierwszy projekt edukacyjny Cogiteonu. Wystawa, zawierająca eksponaty interaktywne, zmieniła nasza salę w profesjonalba pracownie eksperymenralna. Wystawa podejmuje temat powietrza, ukazując jego naturę w kontekście nauk o Ziemi, nauk medycznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych oraz technicznych. Nasi podopieczni jak i dzieci zaproszone z innego ośrodka na długo zapamiętają tę przygodę z nauką jako wspaniała zabawę a w ich odczuciach również magię.

cogiteon
cogiteon
cogiteon
cogiteon
cogiteon
cogiteon
cogiteon
cogiteon
cogiteon
cogiteon
cogiteon