Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”.

Koniec roku szkolnego - czas na wakacje i inne atrakcje! 

W czwartek 24 czerwca br. niektórzy z nas oficjalnie zakończyli kolejny rok nauki w szkołach, natomiast bez wyjątku wszyscy uczestniczyli tego dnia  w uroczystym zakończeniu i podsumowaniu roku szkolnego w naszym Ośrodku. Pani Dyrektor, Katarzyna Smolińska, nie szczędząc pochwał,  wręczyła wychowankom POW1 i POW2 z najwyższymi średnimi ocen cenne nagrody i złożyła gratulacje.

Pozostali z nas musieli zadowolić się nagrodami pocieszenia i słowami zachęty, by wzorować się na najlepszych. Nic straconego! Nowy rok szkolny rozpocznie się szybciej, niż sobie tego życzymy!

Ze swej strony również podziękowaliśmy Pani Dyrektor, Głównemu  Specjaliście ds. Pedagogicznych oraz ośrodkowej Pani Pedagog za trud włożony w proces naszej edukacji i życzyliśmy im, by jak najowocniej wykorzystały letni okres wypoczynkowy.