Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

                 Wakacje to czas zabawy, odpoczynku od zgiełku szkoły oraz regeneracji sił na najbliższe szkolne miesiące.

 

Małe i duże czarownice oraz wiedźmy spotkały się w niedzielę 25.08.2019 r.  na deptaku pod Zamkiem Lipowiec, by wziąć udział w dorocznym zlocie.

      Wakacje to wspaniały czas, który można wykorzystać w bardzo aktywny sposób, dlatego też  opierając się na przychylnej aurze ciągle robimy coś twórczego.