Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych na rok 2024. 

Do zacnego grona darczyńców dołączył także ZSP nr 2 w Jaworznie. 

W ramach akcji wolontariatu zorganizowanego na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie przez p. Agnieszkę Dąbek uczniowie wraz z rodzicami dokonali zbiórki artykułów szkolnych dla podopiecznych POWDiR w Chrzanowie. Uroczyste przekazania zebranych dóbr nastąpiło w dniu 12 października bieżącego roku. Za piękny gest i pamięć kierujemy słowa uznania i wdzięczność za ogromną życzliwość. Cudowne jest to, że pomoc nie zna i nie ma granic, także tych wojewódzkich!